maandag 10 juni 2013

Handipas wordt Autipas voor personen met een autismespectrumstoornis ( ASS)

Beste Persmedewerker,

Pieter Paul Moens, actief binnen Jong N-VA Lebbeke, is al lang een pleitbezorger voor het invoeren van een “Autipas” voor personen met autisme of personen met  een Autismespectrumstoornis .

Pieter Paul die zelf een autismespectrumstoornis heeft, die zelf het syndroom van asperger ( een vorm van autisme heeft, die blij met “De Vlaamse Autipas dient om personen met een Autisme spectrum stoornis te helpen in noodsituaties. Zo kan de persoon met zo’n pas, in moeilijke situaties, uitleggen wat zijn autisme specifiek inhoudt. Deze autipas zou gepersonaliseerd moeten worden van persoon tot persoon en hebben zo een makkelijke methode om aan hulpverleners uit te leggen wat hun problematiek is “

N-VA bestuur LebbekeInitiatief van De Vlaamse Autipas leidt tot “Handipas”

Het voorstel van Jong N-VA Nationaal en Jong N-VA Lebbeke  tot invoering van“de Vlaamse Autipas”, dat reeds in oktober 2007 werd voorgesteld  door Vlaams Parlementslid Helga Stevens, wordt geconcretiseerd in de  “Handipas” op het nationaal niveau.

Pieter Paul Moens,die zelf  het autismesyndroom ( asperger ) heeft, die zelf het syndroom van asperger ( een vorm van autisme heeft ), lag mede aan de basis van dit initiatief, om net als in Nederland een Autipas in te voeren.

De Vlaamse Autipas dient om personen met een Autisme spectrum stoornis te helpen in noodsituaties. Zo kan de persoon met zo’n pas, in moeilijke situaties,  uitleggen wat zijn autisme specifiek inhoudt. Deze autipas zou gepersonaliseerd moeten worden van persoon tot persoon en  hebben zo 
een makkelijke methode om aan hulpverleners  uit te leggen wat hun problematiek is.

Na een reeks van vragen door Helga Stevens aan de Vlaamse  ministers van sociale zaken, Steven Vanackere en zijn opvolger, Jo van Deurzen, is er een oplossing voor de personen met een Autismespectrumstoornis in het verschiet, namelijk de handipas.

 “De Vlaamse Autipas” wordt meegenomen in een nationaal model.
 • Het antwoord  :
“….
Het initiatief van "Autipas" werd meegenomen in het initiatief om de "Handipas" in te voeren in Belgie. "Handipas" is onderwerp van bespreking binnen een werkgroep van de Interministeriele Conferentie Welzijn, Sport & Familie, waaraan het VAPH deelneemt en waarvan Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezin en Personen met een Handicap initiatiefnemer is..” 

( Staatsecretaris die hiervoor instaat is Philippe Courard van de PS )

Pieter Paul Moens ( Jong N-VA Lebbeke ) : “ Ik hoop dat de interministriële conferentie Welzijn, Sport & Familie overgaat tot het effectief invoeren van de  Handipas. Tevens raad ik een betere samenwerking aan tot de erkenning van mensen met Handicap op Vlaams en Federaal Niveau, door maar 1 uniforme aanvraag te doen in plaats van 2. De dag van vandaag moet men voor een tegemoetkoming op Federaal Niveau een aanvraag doen én op Vlaams Niveau dezelfde erkenning bij Vlaams Agentschap voor personen met handicap aanvragen moet met eveneens een aanvraag indienen bij het Vlaams Agentschap voor persoenen met een handicap ( VAPH ) . Een enkele aanvraag op Vlaams niveau zou moeten volstaan. Ik roep op, om in afwachting dat dit volledig Vlaamse materie wordt, tot het uitwisselen van de gegevens tussen Vlaams en Federaal niveau. Het gaat om over dezelfde onderzoeken bij de Vlaamse controleartsen en de Federale controleartsen. Daarom roep ik Staatsecretaris voor Sociale Zaken, Gezin en Personen met handicap, Philippe Courard van de PS op tot deze samenwerking om de verschillen op Vlaams en Federaal niveau weg te werken.”

Pieter Paul Moens
Jong N-VA
N-VA Lebbeke
0494 33 42 07

zondag 19 mei 2013

Station Heizijde- Lebbeke Gemeente Lebbeke verwaarloost geklasseerd gebouw.

N-VA Lebbeke vraagt respect voor ons historisch erfgoed.Het stationsgebouw  heeft al geruime tijd zijn functie als station verloren maar  Heizijde is nog steeds een stopplaats voor de pendelaars naar Brussel op de lijn 60, Dendermonde- Brussel.

Heizijdestation is beschermd als monument bij MB van 12.12.2002  (nummer besluit 3986).
De halte “Heizijde” werd opgericht op 1 oktober 1904.
Het stationnetje zelf werd gebouwd in 1907 en is hiermee het derde station dat op grondgebied van de gemeente gebouwd werd.


Station Heizijde 2009

In 1908 verschijnt  een stationsgebouw in Heizijde waar sinds 1850 een belangrijke voddenfabriek van de familie De Naeyer gevestigd was.
Deze fabriek ligt ontegensprekelijk aan de basis van het ontstaan van een stationsgebouw met allure op deze plaats.


Het typegebouw bestaat uit drie delen: Stationsgebouw met centrale woning, publieke toiletten en berging, met zijn voorgevel uitziend op Eeksken. Een langgestrekt gebouw bestaande uit het eigenlijke stationsgebouw.  


 (DE BOT H., Spoorwegarchitectuur in België, Deel I (1835-1914), Turnhout, 2002, p. 105-106. Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).Auteurs: Bogaert, Chris & Verbeeck, Mieke)


Het gebouw wordt op dit ogenblik voor een gedeelte gebruikt door het Rode Kruis dat hier zijn vergader, - opleidings-, en opslagplaatsen heeft.


Het is eigendom van de gemeente die het verwierf op 9.9.2004, sindsdien wordt het gebouw totaal verwaarloosd .

Het gebouw staat te verkommeren en de toestand is alarmerend, zoals men kan vaststellen uit bijgevoegde foto’s.

Karel Uyttersprot , volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid:Het is onaanvaardbaar dat de gemeente als openbaar bestuur,  geklasseerde gebouwen zo laat verkommeren.
Dit gebouw kwam in het bezit van de gemeente als het reeds geklasseerd was. Het is juist de bedoeling van de klassering om waardevolle gebouwen tegen verval te beschermen.

De N-VA Lebbeke vraagt dan ook ingrijpende maatregelen om dit te voorkomen;
 • Voor geklasseerde gebouwen bestaan ruime tegemoetkomingen door de Vlaamse Overheid en de Provincie;
 • Ofwel staat de gemeente zelf in voor de verbouwing en restauratie, en geeft ze het gebouw een duurzame bestemming;
 • Ofwel wordt het gebouw vervreemd en staat de nieuwe eigenaar in voor de verbouwing.
Peter Huyck, gemeenteraadslid : Dit kan niet door de beugel,er moet een globale aanpak komen  van het gemeentelijk patrimonium, met een bestemming van de gebouwen, in functie van de behoeften van de diensten en organisaties, rekening houdend met de financiële mogelijkheden.

Ook de parking en fietsenstalling verdienen een opknapbeurt, want deze buurt geeft een weinig fraaie indruk.
Maar de bevoegde minister, JP Labille, PS, die hierover ondervraagd werd door Karel Uyttersprot, heeft hier geen oren naar, niettegenstaande vroegere beloftes.

(De foto’s werden genomen van op publiek domein,  zonder het gebouw te betreden)

Karel Uyttersprot
Volksvertegenwoordiger
Gemeenteraadslid

donderdag 16 mei 2013

Station Heizijde fietsenstalling en parking : geen oor voor verbetering.

Minister Labille, PS, bevoegd voor Overheidsbedrijven- NMBS- heeft weinig belangstelling voor Station en parking Heizijde.

Op een vraag van Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger N-VA, om de parking en fietsenstalling een opknapbeurt te geven om zo de buurt een betere aanblik te geven had minister J.P. Labille geen oren.
Deze tussenkomst kwam er op vraag van een aantal spoorweggebruikers uit Heizijde, die pleiten voor een herwaardering van de halte en de omgeving.

(Minister J.P Labille is een in Vlaanderen totaal onbekende politieker komt uit het Luikse, was actief in de socialistische mutualiteit maar, ziet geen verderzetting van zijn poltikeke carriere meer na 2014 (Wikipedia).

Vraag van de heer Karel Uyttersprot aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "het station van Heizijde" (nr. 17703)

19.01 Karel Uyttersprot (N-VA): Mijnheer de minister, Heizijde is een wijk in de gemeente
Lebbeke en heeft een oud, pittoresk stationnetje dat geklasseerd is, dacht ik.
Het is nog altijd een vrij belangrijke halte op lijn 60, maar het station en de parking liggen er slecht bij.
Het stationsgebouw wordt niet meer als dusdanig door de NMBS gebruikt, maar het Rode Kruis heeft hier haar lokalen.
De parking is deels een werf en deels een opslagplaats van spoormateriaal. Dit geeft de buurt en de treinreizigers geen goed gevoel en het is een vrij verwaarloosde omgeving.
Wij zijn dan ook van oordeel dat een leuke omgeving, een mooi stationsgebouw met en goede parking en een goede fietsenstalling deze deelgemeente een betere aanblik zou geven.
Mijnheer de minister, welke plannen zijn er met het stationsgebouw, de parking en de fietsenstalling van Heizijde?

19.02 Minister Jean-Pascal Labille : Mijnheer de voorzitter, de NMBS-groep meldt mij dat het voormalig stationsgebouw van Heizijde op 9 september 2004 werd verkocht aan de gemeente Lebbeke. Momenteel is niet voorzien in werken voor een vernieuwing van de parking te Lebbeke.
De materialen die zijn gestapeld op de parking die vroeger dienst deed als goederenkoer, werden
ondertussen verwijderd.

19.03 Karel Uyttersprot (N-VA): Mijnheer de minister, het is jammer dat de parking niet als parking zal worden geherwaardeerd. Ik neem daar nota van.

zondag 3 maart 2013

N-VA Lebbeke kiest nieuw bestuur - Fons Moereels wordt voorzitter

Op 1 maart kozen de leden, op een algemene ledenvergadering in ’t Toreken, een nieuw bestuur.
De heer Fons Moereels werd verkozen tot voorzitter , Dominique De Jonghe wordt ondervoorzitter.

Fons Moereels  neemt de fakkel over van André Segers.

André: voor mij was dit voorzitterschap een bijzonder boeiende periode waar ik met veel genoegen op terugkijk: de parlementsverkiezingen en de grote doorbraak van N-VA van juni 2010. Hier konden wij voor het eerst een verkozene in het federale parlement in de wacht slepen met Karel Uyttersprot. En uiteraard de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 waarbij wij van 1 naar 8 zetels klimmen en 28.4 % van de kiezers achter ons programma kregen. Maar wees gerust, ik ga mij niet vervelen. Als fractieleider in de Gemeenteraad wil ik met onze ploeg wegen op het beleid, door enerzijds het uitoefenen van controle op de meerderheid en anderzijds door zelf constructieve voorstellen te formuleren, overeenkomstig ons programma.

De nieuwe voorzitter:

Fons Moereels, 61 jaar.

Getrouwd met Christel De Donder, OCMW raadslid voor N-VA in Lebbeke, en dochter van Victor De Donder.

Reeds actief in de Vlaamse beweging in Aalst sinds 1974, maar sinds 8 jaar wonend in Lebbeke.

Fons Moereels: Mijn kandidatuur als voorzitter van NVA Lebbeke was dan ook een logische keuze. Ik wil mijn ervaring en overtuiging delen met een fantastisch team. Elke uitdaging willen we aangaan.

Ben ook lid van de Dender Lions, een instelling die zijn opbrengsten schenkt aan prachtige initiatieven. Een van deze initiatieven was de borstkliniek van Dendermonde, onder leiding van Dokter De Cloedt en Dokter Romarick.

Fons heeft 34 jaar les gegeven in de hotelschool van Aalst, nu Technigo. Momenteel is hij zaakvoerder van Momentum Events, een caiteringbedrijf en orginisator van feesten.

Fons over zijn professionele ervaring: Door beide functies te combineren heb ik leerlingen kunnen opleiden tot vaktechnische specialisten, rekening houdend met hun talenten, en heb nooit de voeling verloren met het bedrijfsleven

Ik heb enorme interesse in kunst en volg dan ook een opleiding aan de academie.

Ondervoorzitter:

Dominique De Jonge, 37 jaar, wonende in Wieze en gehuwd met Annick Van de Voorde.

Samen hebben wij 2 dochters, Caro en Elise.

Dominique : Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen stond ik op de verkiezingslijst voor NVA, mede door het aantal voorkeurstemmen heeft mij dit dan ook gemotiveerd om mij kandidaat te stellen als ondervoorzitter voor het lokale bestuur. Gesteund door een sterke en getalenteerde groep zal ik samen met hen de komende jaren onze ambities uitbouwen.

Zelf heb ik als zelfstandig ondernemer in Lebbeke verschillende jaren de frituur aan ’t station uitgebaat.

Momenteel werk ik als “account manager” voor een installateur van grootkeukens zowel in de profit - en non profit sector.

Het behoud van het Vlaams karakter in Lebbeke – Wieze - Denderbelle en de uitbouw van onze lokale economie daar sta ik voor!

Andere verkozen bestuursleden:

Alfons Van Nieuwenhuyzen, Bea Van Damme, Duncan Braeckevelt, Eddy Van Nuffel, Erik De Smedt, Frederik Ringoot – voorzitter Jong N-VA Lebbeke, Hilde Pauwels, Hubert Bosman, Jan Van Biesen, Leo Callaert, Luc Depreitere en Pieter Paul Moens.
De mandatarissen van gemeente- en ocmw-raad maken ambtshalve deel uit van het bestuur.

N-VA Bestuur Denderbelle-Lebbeke-Wieze

zaterdag 2 maart 2013

Jong N-VA Lebbeke stelt jeugdinfogids voor op de Jeugdraad van Lebbeke

Jong N-VA Lebbeke heeft zaterdagmorgen op de jeugdraad een voorstel ingediend. Onder het motto: “goede ideeën moeten verspreid worden”, stellen ze voor om naar Opwijks voorbeeld (zie Bijlage) de jeugd een handige gids te verschaffen, waarin de trekpleisters voor de jongeren in kaart worden gebracht.

Zowel cafés, fuifzalen, als speelterreinen en dergelijke, zullen in een handige folder terug te vinden zijn. Op die manier wordt een duidelijk, aantrekkelijk overzicht geboden van wat in de eigen gemeente te beleven valt. Een beter gekend aanbod, wordt namelijk ook meer aangewend.

Met dit voorstel wil Jong N-VA Lebbeke de Lebbeekse middenstand en de jongeren dichter tot elkaar brengen. Ideeën aandragen vanuit de oppositie, een voorbeeld van de verantwoordelijkheidszin van (jong) N-VA.

Jong N-VA Lebbeke
lebbeke@jongnva.be

Lebbeke GR 28.2.2013 Verkoop van BMW die reeds lang verkocht was...

Beste Persmedewerker,

Op de gemeenteraad van Lebbeke dd 31.1.2013 stond de verkoop van een BMW 728 geagendeerd.
De Gemeenteraad stemde hiermee in en bepaalde dat de wagen te koop zou worden aangeboden op de website van de gemeente en in het maandblad Kramiek.
Tot onze consternatie stelden wij nadien vast dat de wagen reeds lang verkocht was, met name op 13.12.2012.

Raadslid Raf De Wolf kwam hieromtrent tussen op de GR van 28.2.2013 en bracht deze onverkwikkelijke zaak aan het licht, waarbij de ganse gemeenteraad door de burgemeester werd voorgelogen.

N-VA Bestuur Denderbelle-Lebbeke-Wieze
 Geachte Voorzitter en raadsleden,

Graag was ik nog even teruggekomen op het agendapunt nummer 9 op de gemeenteraad van 31/01 nml. De verkoop van een BMW728.
Bij de omschrijving van dit agendapunt werd er gevraagd om de toestemming te geven voor de verkoop van deze wagen.
Op de zitting van 31/01 werd er besproken om dit in de Kramiek te laten verschijnen en op de website van de gemeente en dat de verkoop zou geschieden aan de hoogst biedende.

Na enig onderzoek is nu gebleken dat deze wagen reeds op 13/12/2012 verkocht is voor de prijs van €400.
Onze vraag is uiteraard hoe het mogelijk kan zijn dat het college van Burgemeester en Schepenen een punt agenderen dat alreeds beklonken is.

Wij kunnen hier met onze fractie maar 2 redenen voor terugvinden en deze zijn

 • Oftewel dat jullie geen weet hadden van deze verkoop
 • Oftewel jullie dit wel degelijk wisten, maar dit niet wenste te vermelden om zo in regel te kunnen zijn.

Over de eerste reden heb ik mijn twijfels aangezien dit punt alreeds 2X op het schepencollege is geweest nml. 27/09/12 en 21/06/12.
Van een college dat beweerd in “bekwame handen” te zijn, zou je toch mogen verwachten dat zij hun dossiers door en door kennen. Wat hier uiteraard niet het geval is.

Indien het college wel degelijk weet had van de verkoop, dan vinden wij het ongezien dat jullie een punt agenderen dat vals blijkt te zijn.

De N-VA fractie rekent er dan ook op dat het college in de toekomst ofwel eerst hun dossiers ten gronde bespreekt om het dan op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen en ons niet te belasten met valse of onjuiste agendapunten.

De Wolf Raf
N-VA Gemeenteraadslid

woensdag 27 februari 2013

Lebbeeks schepencollege keurt oprichting Verkeersadviesraad goed

Lebbeke – “ Het kan soms vlug gaan in de politiek, ook al weten wij dat dit doorgaans NIET zo is!”, meldt Karel Uyttersprot van N-VA.

“Op 8 februari diende N-VA bij monde van raadslid André Segers een voorstel in voor de gemeenteraad om het ‘Verkeersplatform’ officieel te erkennen en om tot de oprichting over te gaan van een Verkeersadviesraad/verkeerscommissie. Dit punt staat dan ook geagendeerd voor de gemeenteraad op 28 februari. En zie, nog voor het punt op de dagorde kwam, heeft het schepencollege van 21 februari de erkenning van het platform goedgekeurd en voorzien zij de oprichting van een verkeerscommissie. N-VA kan zich dan ook alleen maar verheugen in de snelle goedkeuring van haar voorstel. Wij hopen dat ook andere N-VA voorstellen even vlug goedgekeurd geraken.”

André Segers: “Het verkeersplatform is een onafhankelijke stuurgroep waarin inwoners, scholen, verenigingen en instanties een breed draagvlak vormen om werk te maken van een veiliger verkeer en een betere mobiliteit in Groot Lebbeke. Het zou onlogisch zijn als het gemeentebestuur deze bron van geïnteresseerde vrijwilligers niet zou gebruiken om het voor iedereen een stuk verkeersveiliger te maken in Groot Lebbeke. Deze stuurgroep kan perfect samenwerken met de politie. Zoals andere adviesraden belangrijk zijn voor het sociaal leven zou deze ‘Verkeersadviesraad’ er samen met het bestuur kunnen voor zorgen dat het aangenamer en veiliger vertoeven is in Groot Lebbeke.”

Editie Dendermonde - 24 februari 2013

Lebbeke: Schepencollege keurt N-VA voorstel tot erkenning Verkeersplatform en oprichting Verkeersadviesraad goed

Het kan soms vlug gaan in de politiek, ook al weten wij dat dit doorgaans NIET zo is !

Op 8 februari diende N-VA bij monde van raadslid André Segers een voorstel in voor de Gemeenteraad om het “Verkeersplatform” officieel te erkennen en om tot de oprichting over te gaan van een Verkeersadviesraad/verkeerscommissie (zie bijlage)( Deze erkenning was een uitdrukkelijke vraag van het Verkeersplatform zelf).Dit punt staat dan ook geagendeerd voor de GR van 28.2.2013.

En zien ,nog voor het punt op de dagorde kwam, heeft het schepencollege van 21.2.2013 de erkenning van het platform goedgekeurd en voorzien zij de oprichting van een verkeerscommissie.

N-VA kan zich dan ook alleen maar verheugen in de snelle goedkeuring van haar voorstel.
Wij hopen dat ook andere N-VA voorstellen even vlug goedgekeurd geraken.

N-VA Bestuur Denderbelle-Lebbeke-Wieze

Brief aan College klik hier.
vrijdag 22 februari 2013

Wegenwerken Brusselsesteenweg Lebbeke


De reeds lang geplande wegenwerken aan de Brusselsesteenweg zijn van start gegaan.

Hopelijks vorderen de werken naar wens.

N-VA heeft alleszins een voorstel ingediend om bij deze werken, maar eveneens op alle andere plaatsen in Denderbelle-Lebbeke-Wieze,te voorzien in voldoende brede voetpaden en in het vermijden van obstakels op de voetpaden zoals verlichtingspalen, verkeerstekens, schakelkasten,... die de doorgang van rolstoelen en kinderwagens onmogelijk zouden maken

N-VA wil meer vrouwen in Autonoom Gemeentebedrijf

Oppositiepartij N-VA vindt dat er te weinig vrouwen in het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) van Lebbeke zetelen. Raadsleden An Vervliet en Raf De Wolf hebben daarover een brief geschreven naar het schepencollege. Daarin wijzen zij er op dat bij de verkiezing van de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf de verhouding man-vrouw niet gerespecteerd wordt.

 "Wettelijk is bepaald dat in de Raad van Bestuur van het AGB maximaal 2/3 personen van hetzelfde geslacht mogen zetelen", klinkt het. "Voor een raad van twaalf leden is dat dus 8 op 4. Maar in Lebbeke ligt de verhouding met negen mannen en drie vrouwen anders.

N-VA vaardigde nochtans een gelijke verhouding van mannen en vrouwen af, meer dan nodig. Sp.a-spirit, CD&V en Vlaams Belang kunnen gezien hun verkozenen niet meer vrouwen afvaardigen. Open Vld heeft wel nog vrouwelijke gemeenteraadsleden en levert te weinig vrouwen af. We dringen er op aan dat Open Vld nog een vrouw afvaardigt, zodat het AGB in regel is met de wetgeving." (DND)

Nele Dooms - HLN - 22 februari 2013

zaterdag 9 februari 2013

Valentijnsactie N-VA Denderbelle-Lebbeke-Wieze


An Vervliet met een paar marktbezoekers

  
Jurgen Buslot en Karel Uyttersprot


 Bea Van Damme, An Vervliet, Hilde Pauwels, Andre Segers, Pieter Paul Moens, Karel Uyttersprot en Frederik Ringoot


 De actievoerders


 Karel Uyttersprot en Jongerenvoorzitter Frederik Ringoot

maandag 4 februari 2013

N-VA Lebbeke pleit voor ondersteuning private kinderopvang

Lebbeke – De Lebbeekse gemeenteraad keurde op 31 januari het toelagereglement voor Lebbeekse kinderopvang goed. N-VA Lebbeke stelde op de vergadering voor om de private initiatieven voor kinderopvang te stimuleren omdat volgens de partij de kinderopvang binnen de gemeente ver beneden het Vlaamse gemiddelde ligt.

Raadslid Nele Bosman becijferde dat per 100 kinderen er in Lebbeke slechts 26,88 opvangplaatsen zijn. Het gemiddelde in Vlaanderen bedraagt 48 plaatsen per 100 kinderen, terwijl de vraag volgens Kind en Gezin geraamd wordt op 62 plaatsen per 100 kinderen.

“Het reglement voor de toelage voor Lebbeekse kinderopvang voorziet dat 80 % van het budget van 25.000 euro gaat naar scholen voor de voor- en naschoolse opvang en dat 20% gaat naar onthaalouders en minicrèches, op basis van het aantal opgevangen kinderen gedurende het afgelopen jaar”, aldus N-VA Lebbeke.

Editie Dendermonde - 3 februari 2013

zaterdag 5 januari 2013

N-VA verklaring Installatieverdadering GR 2.1.2013

Beste Persmedewerker,

Graag wensen wij u een gelukkig en voorspoedig 2013 toe, aan u en aan uw ganse gezin.

Hierbij maken wij u onze tussenkomst over, gedaan op de installatievergadering van 2.1.2013.
Tevens delen wij u graag mee dat de heer André Segers werd door de N-VA mandatarissen werd aangesteld tot fractieleider.

Met oprechte groeten

Geachte burgemeester en schepenen, Waarde collega’s,
Beste aanwezigen allemaal,


Eerste en vooral wensen  wij allen een heilvol en gelukkig Nieuwjaar toe.

In naam van de 8-koppige N-VA fractie wensen wij het nieuwe bestuur alle succes toe. Want dit zal nodig zijn om de verandering, waarvoor Lebbeke op 14 oktober massaal koos, ook om te zetten in concrete realisaties.
Deze meerderheid is niet de weerspiegeling van de verkiezingsuitslag, maar zo werkt nu eenmaal onze democratie.

N-VA haalde op 14.10.2012 hier 28.4 % van de stemmen, waarschijnlijk de grootste sprong voorwaarts in de politieke geschiedenis van Lebbeke.

“It’s the duty of the opposition to oppose.”

Het is de rol van de oppositie om oppositie te voeren,
Dit zal gebeuren door
 • Controle op de meerderheid in haar doen en laten, op financieel en uitvoerend vlak. En hier is veel werk te doen. Hoge belastingen en een hoge schuldengraad laten niet veel ruimte voor initiatief. Deze ruimte moet er volgens ons komen van besparingen. 
 • Daarnaast zullen wij zelf concrete voorstellen doen voor een beter Belle-Lebbeke-Wieze;
 • Wij zullen het bestuur kritisch aan de tand voelen over het beleid dat zij voeren en dit toetsen aan hun en ons programma.
Maar: wat goed is zullen wij ook steunen en wij hopen hier op wederkerigheid.

Beste college van burgemeester en schepenen, het bestuur verdient goed zijn boterham. Wij hebben daar uiteraard niets op tegen als daartegenover ook prestaties staan. Wij zullen de verdiensten van de schepenen dan ook toetsen aan hun daden. Want, als we de taakverdeling van de bevoegdheden zien dan valt ons op dat sommigen heel, heel veel bevoegdheden krijgen toegewezen, en anderen amper enkele borrelnootjes en allen ontvangen hetzelfde loon.
Het Schepencollege is zowat de Raad van Bestuur van de gemeente . Van hen wordt verwacht dat zij uitdieping geven aan het beleid.  Van hen wordt verwacht dat zij als ploeg een team vormen.
Wij zijn benieuwd.

Beste college van burgemeester en schepenen, wij vinden het bij het begin van deze legislatuur een gemiste kans
 • Dat er geen onafhankelijke voorzitter van de gemeenteraad werd aangeduid, maar dat de burgemeester deze taak vervult. Dit komt het goede en serene verloop en debat  van de gemeenteraadszittingen niet ten goede; de kost hiervan is nochtans minimaal,
 • Daartegenover staat dat de schepen voor sociale zaken en ocmw-voorzitter niet dezelfde persoon zijn, zoals binnen afzienbare tijd verplicht wordt. Dit is wel een aanzienlijke kost.
 • Beide elementen waren in de vorige legislatuur mede-eisen van de CD&V;

Graag ook een woordje aan onze voormalige kartelpartner CD&V:uit de menigvuldige voorafgaandelijke gesprekken in het recente verleden onthouden wij dat jullie zich volledig kunnen vinden in ons programma,en jullie zich hierbij aansluiten. Wij zullen dit programma, met bijzondere aandacht voor een gezonde fiscaliteit en goed bestuur, aandacht voor de deelgemeenten, mobiliteit, voet en fietspaden, professionalisering van de gemeentediensten, lokale economie, kindvriendelijke initiatieven, jeugdwerking, verenigingsleven en de verder uitbouw van een sociaal huis,… op tijd en stond agenderen.

Hiervoor rekenen wij dan ook op de steun van de CD&V.

Wij hopen ook dat het toevertrouwen van de post financiën en begroting aan de CD&V geen voorbode is voor nieuwe en hogere belastingen.

Voor de  coördinatie van de werking van de N-VA fractie werd collega André Segers, met unanimiteit tot fractieleider aangeduid.

Wij zullen steunen wat goed is voor Denderbelle-Lebbeke-Wieze, maar bekampen wat voor ons niet door de beugel kan.

Ik dank u voor uw aandacht.

Karel Uyttersprot
lijsttrekker


mede namens André Segers, fractieleider, An Vervliet, Hugo De Mol,  Nele Bosman, Raf De Wolf, Peter Huyck, Carin Meert, gemeenteraadsleden.

N-VA OCMW-raadsleden: Goedele Uyttersprot, Hugo De Mol, Leo Verhulst en Christel De Donder